Bulgarian

Не на атаката срещу европейската свобода на движение на хора – за Европа на гражданите и гражданките!

Германия нарушава законодателството на Европейския съюз! Комисията трябва да се намеси!

Свободата на движение на хора е едно от най-големите достижения на процеса на европейска интеграция и една от най-видимите ползи от Европейския съюз за неговите гражданки и граждани. По този въпрос съществува почти изцяло консенсус между политическите и обществените сили в Германия. Но въпреки това двете камари на парламента – Бундестаг и Бундесрат приеха закон, от който се излъчва дух на недоверие и на национална ограниченост. Планираните ограничения на свободата на движение се превръщат във фатален сигнал, насочен срещу свободата.

Предвидените забрани за влизане при неправомерна симулация на правото на свободно движение не са съвместими с член 15 на Директивата за свободно движение. Забрани за влизане, могат да бъдат налагани само по причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве. Това предполага наличието на действителна, наложителна и сериозна заплаха за фундаментални интереси на обществото. Дори произнасянето на осъдителна присъда не е сама по себе си достатъчно условие за налагане на ограничения, камо ли погрешното попълване на формуляри в Центъра по заетостта. Наистина в отделния случай подобни действия може и да се явяват неправомерно симулиране на правото на свободно движение – но такова поведение със сигурност не излага на риск фундаментални интереси на обществото.

На 16 януари 2014 г. Европейският парламент призова да се избягват каквито и да било действия, които биха могли да ограничат свободното движение на гражданките и гражданите на Съюза. Прискърбно е, че правителствено мнозинство в Германия не изпълнява този призив.

Предизвикателствата, които произтичат от свободата на движение не може да се решават чрез рестриктивна политика. Напротив, за осъществяване на все по-тесен съюз между народите на Европа е наложително свободата на движение да бъде обогатявана с конструктивни, насочени към бъдещето елементи. В рамките на Европейския съюз трябва да се разширят мерките по защита от дискриминация, да се ускори признаването на професионални квалификации, да се улесни придобиването на езикови умения и в средносрочна перспектива да се създадат общовалидни минимални стандарти за социална сигурност.

Ето защо призоваваме Европейската комисия да открие срещу Федерална република Германия процедура за нарушение на договорите с цел да се премахнат противоречащите на законодателството на Съюза нови законови разпоредби – ако е необходимо и чрез присъда на Европейския съд!

Влезте тук!

Прочети нашето писмо до президента на европейската комисия.

 повече информация (на немски)